De leiding

Groep(en) / Locatie Telefoon nummer
Linda Uilhoorn Selectie woensdag en zaterdag – Usquert
06-38265642
Marian Bakker-Jansen Ouder&Kindgym groep 1, 2 en 3 – Kleutergym – Usquert 06-26891807
Bart Bakker Volleybal Jeugd – Usquert 06-20317915
Gokhan Destina Freerunning – Uithuizen 06-30895709
Roelf Jan Wiersema Recreanten Volleybal – Usquert 0595-424053
Margriet Taselaar TopFit50+ – Usquert 06-51140603
Vincent Tel Dames Volleybal – Usquert 06-21423739